Občiansky preukaz

Cena za občiansky preukaz | Výška správnych poplatkov

 • Podanie žiadosti o vydanie OP (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 eura.
 • Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 eura,
 • Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur.
 • Podanie žiadosti o OP urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 eur + základný poplatok.
 • Doručenie OP na adresu na Slovensku službou na tento účel zriadenou 3 eurá + základný poplatok.

Oslobodenie od poplatkov

 • Od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.
 • Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Elektronická žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu

 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom | Elektronická služba ministerstva vnútra umožňuje prihlásenému používateľovi podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť pracovisko dokladov Policajného zboru.
 • Elektronická žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom môže byť podaná len z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo z dôvodu ukončenia platnosti občianskeho preukazu s čipom.
 • Predpokladom použitia tejto služby je, aby mal používateľ v správnych agendách rezortu vnútra evidovanú podobu tváre a podpis, ktoré nie sú staršie ako päť rokov. V prípade používateľa mladšieho ako 18 rokov podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako tri roky.
 • podanie žiadosti o vydanie OP (zmena alebo zápis nových údajov) 4,50 eura
 • podanie žiadosti o vydanie OP do 2 pracovných dní 20 eur + základný poplatok
 • Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení správneho poplatku.

Občiansky preukaz je
osobný doklad totožnosti. Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje
svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vzhľadom k tomu, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska je povinný mať občiansky preukaz, je potrebné si o tento doklad zažiadať.

Najčastejšie otázky na úseku vydávania občianskych preukazov:


1. Musím si požiadať o vydanie občianskeho preukazu v mieste trvalého bydliska alebo môžem kdekoľvek?

O vydanie občianskeho preukazu (prvého alebo nového) môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ.

2. Kedy môžem najskôr požiadať o vydanie občianskeho preukazu pred skončením jeho platnosti a je to bez poplatku?

 Najskôr môžete požiadať o vydanie občianskeho preukazu 180 dní pred skončením jeho platnosti a v uvedenom prípade je to bez poplatku.

3. Musím byť prihlásený na trvalý pobyt v Slovenskej republike, keď chcem požiadať o vydanie občianskeho preukazu?

 Áno – občan musí byť prihlásený na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je to zákonná podmienka.

4. Keď chcem občiansky preukaz s elektronickým čipom, môžem o jeho vydanie požiadať aj bez iného zákonného dôvodu?

 Áno – je to dôvod na vydanie občianskeho preukazu, to znamená, ak ešte nemáte tzv. elektronický občiansky preukaz, môžete o jeho vydanie požiadať; v tomto prípade za štandardný správny poplatok vo výške 4,50 eur.

5. Môžem niekoho splnomocniť na prevzatie môjho občianskeho preukazu?

 Áno je to možné, blízka osoba (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, dospelé dieťa) môže prevziať Váš občiansky preukaz aj bez splnomocnenia po predložení ich dokladu totožnosti; iná osoba môže Váš občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Plnomocenstvo sa však nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti splnomocní na prevzatie inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva, alebo zastupiteľským úradom.

6. Môžem požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj v zahraničí?

 Áno – občania môžu z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia a poškodenia občianskeho preukazu, ako aj z dôvodu zmeny mena, či priezviska a z dôvodu výmeny za občiansky preukaz s elektronickým čipom požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu aj prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

7. Môžem si dať doručiť vyhotovený občiansky preukaz aj na adresu, prípadne na iné oddelenie dokladov ako to, kde som si požiadal o občiansky preukaz?

 Je to možné – občan si môže prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan tiež môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky kuriérnou službou zavedenou na tento účel. Bližšie informácie v sekcii „Prevzatie dokladu“.

8. V prípade zmeny údajov v občianskom preukaze (zmena mena, priezviska, zápis titulu) je potrebné odovzdať osvedčené kópie dokladov?

 Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise (originál), osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii ak nemáte originál. Dokumenty sa predkladajú k nahliadnutiu a budú občanovi vrátené, nie je potrebné vyhotovovať fotokópiu, ktorú občan odovzdá.

9. Čo v prípade ak občanovi uplynie platnosť občianskeho preukazu a nepožiada o vydanie nového v zákonom stanovenej lehote do 30 dní?

 V prípade, že si občan nesplní povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od jeho neplatnosti, dopustí sa priestupku, pričom za tento priestupok občanovi možno uložiť pokutu do výšky 33 €.
Od uloženia sankcie možno tiež upustiť a pri určení jej druhu a výmery sa prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a okolností, za ktorých bol spáchaný. Rozhodnutie o uložení sankcie je na posúdení pracovníka, ktorý Vám bude prijímať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu.

10. Ak som si podal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu v zákonnej lehote (do 30 dní) dá sa táto skrátiť a doplatiť si za dvojdňovú expresnú lehotu na vydanie občianskeho preukazu?

 V prípade, ak si občan podal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu v zákonnej lehote, do tohto procesu sa už technicky nedá zasiahnuť a požiadať o expresnú dvojdňovú lehotu, občan musí počkať pokiaľ mu bude doručený občiansky preukaz v zákonnej 30 dňovej lehote.

11. Dá sa využiť „Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu“ alebo „Potvrdenie o občianskom preukaze“ ako náhradný doklad, pokiaľ mi bude vydaný nový občiansky preukaz?

 „Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu“ ani „Potvrdenie o občianskom preukaze“ nie je dokladom totožnosti a závisí od každej inštitúcie, kde sa nimi bude občan preukazovať, či ich bude akceptovať.