Vydanie nového občianskeho preukazu v zahraničí | Občiansky preukaz

Občania, ktorí majú vydaný občiansky preukaz formátu Európskej únie (vydávaný od 1. júla 2008) môžu z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia a poškodenia občianskeho preukazu, ako aj z dôvodu zmeny mena, či priezviska požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu aj prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“).

Od 1. decembra 2013 vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom. V prípade, ak má občan záujem využívať občiansky preukaz na elektronickú komunikáciu, musí si občiansky preukaz aktivovať zadaním bezpečnostného osobného kódu tzv. BOK.

V prípade, ak má občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu prostredníctvom zastupiteľského úradu záujem využívať svoj občiansky preukaz na takúto komunikáciu, musí si občiansky preukaz zadaním predmetného kódu aktivovať už v rámci prijatia žiadosti o jeho vydanie.

V rámci zastupiteľských úradov zatiaľ nie je možné žiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu potrebného na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu, ktorý sa generuje do čipu občianskeho preukazu.

Potrebné doklady:

  • pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je občan povinný predložiť svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz (napr. z dôvodu straty, odcudzenia OP), je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo (rodný list alebo cestovný doklad),
  • ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska občan je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene.

Prevzatie dokladu:

  • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení,
  • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti,
  • za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca,
  • občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré je povinný odovzdať príslušnému úradu.
  • Občan, ktorý požiadal o vydanie nového občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade, si vyhotovený doklad môže prevziať len na predmetnom zastupiteľskom úrade; takéto občianske preukazy nie je možné prevziať na okresnom riaditeľstve, prípadne na inom zastupiteľskom úrade.

Správne poplatky:

  • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (zmena mena alebo priezviska) 15 eur,
  • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 30 eur,
  • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 50 eur.

Oslobodenie

Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo držiteša preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.