Bezúhonnosť a spoľahlivosť | Zbrojný preukaz

Za bezúhonnú osobu sa na účely zákona nepovažuje ten, kto bol:

 • právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin alebo úmyselný trestný čin spáchaný so zbraňou,
 • právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody a od zahladenia odsúdenia neuplynulo desať rokov alebo
 • právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za ktorý mu nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti so zbraňou a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov.

Za spoľahlivú osobu sa na účely zákona nepovažuje ten,

 • koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v predchádzajúcom odseku bolo právoplatne podmienečne zastavené do troch rokov odo dňa uplynutia skúšobnej doby,
 • koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v predchádzajúcom odseku bolo zastavené rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru, ak od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynuli tri roky,
 • kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,
 • kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
 • kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku zbraní a streliva a bola mu uložená pokuta nad 99,50 € (3 000 Sk) alebo mu bol z tohto dôvodu v posledných dvoch rokoch odňatý zbrojný preukaz,
 • kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku
 • na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
 • na úseku obrany štátu,
 • proti majetku alebo
 • na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva tým, že neoprávnene úmyselne zasiahol do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva, alebo
 • kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.