Poplatky | Zbrojný preukaz

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:

Položka 30

 • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 € (500,- Sk),
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
 • prvá skúška 49,50 € (1 500,- Sk),
 • opakovaná skúška 26,50 € (800,- Sk),
 • Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu 16,50 € (500,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 € (500,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 € (500,- Sk),
 • Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 16,50 € (500,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 € (10 000,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 € (20 000,- Sk).

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až g) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

Poznámka
Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona NR SR č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži vyberie sa poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.

Položka 31

 • Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť 16,50 € (500,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo 16,50 € (500,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane 6,50 € (200,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom 33 € (1 000,- Sk),
 • Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 99,50 € (3 000,- Sk).

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) až e) uvedenej položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa uvedenej položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia, ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len na športové účely.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
 • Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
 • Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.

Poznámky
Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z.o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50%.
Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie,ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie,ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.

Položka 32

 • Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 16,50 € (500,- Sk),
 • Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej 9,50 € (300,- Sk),
 • Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva 165,50 € (5 000,- Sk).

Oslobodenie

 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
 • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
 • Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane alebo hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.

Poznámka
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.