Elektronická identifikačná karta (eID) | Občiansky preukaz

1. Čo je to elektronická identifikačná karta (eID)?
Občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom sa nazýva elektronická identifikačná karta (eID).

2. Kedy sa začala vydávať eID ?
Elektronické identifikačne karty (eID) sa začali vydávať 2. decembra 2013. Ich vydávanie je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej budú občanom sprístupnené služby verejnej správy cez Internet prostredníctvom elektronických eGovernment služieb.

3. Ako vyzerá eID?
Elektronická identifikačná karta (eID)je zobrazená na nasledovnom obrázku. Na zadnej strane karty je umiestnený kontaktný čip.

preukaz-obciansky

4. Ako je možné získať novú eID kartu?
Žiadosť o vydanie eID je možné podať na ktoromkoľvek (platí len pre OP vo formáte ID1, ktorých vydávanie začalo 01.07.2008) Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, nie len v mieste trvalého pobytu, pričom pracovníci budú môcť prísť aj s mobilnými pracoviskami za občanmi, ktorí žiadosť napr. pre bezvládnosť nemôžu osobne podať . Ďalšou zmenou, z pohľadu žiadateľa, je voľba BOK kódu, ktorý chráni údaje na čipe ID, prípadne možnosť nechať si doručiť eID na ľubovoľnú adresu na území SR. Vydávanie eID kariet bude spoplatnené sumou 4.50 euro.

5. Aká je dĺžka platnosti eID karty?
Zákonom stanovená dĺžka platnosti eID karty je 10 rokov.

6. Aké údaje sú uložené na čipe eID?
Na čipe eID budú uložené jednak identifikačné údaje občana, akými sú napríklad: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia občana, údaje o platnosti dokladu. Na čipe môžu byť uložené taktiež certifikáty pre zaručený elektronický podpis (ZEP), certifikáty potrebné na šifrovanie komunikácie s eID, či prípadne iné údaje.

7. Prečo je eID vybavená elektronickým čipom?
Elektronický čip zásadne rozširuje možnosti použitia občianskeho preukazu. Pri identifikačnom doklade bez elektronického čipu je nutný osobný kontakt pri preukazovaní totožnosti držiteľa s verejnými alebo komerčnými inštitúciami. eID s elektronickým čipom rozširuje toto použitie aj na elektronickú komunikáciu prostredníctvom Internetu. Na čipe eID budú uložené identifikačné údaje občana. Taktiež vďaka elektronickému čipu bude eID slúžiť aj ako prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

8. Čo je BOK kód?
BOK kód je bezpečnostný osobný kód, ktorý spolu s eID slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy, alebo s inými fyzickými osobami či právnickými osobami.

9. Čo je dôležité pri voľbe nového BOK kódu?
BOK je kombináciou šiestich (6) číslic, ktorú si zvolí držiteľ pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo neskôr osobne na okresnom riaditeľstve na základe osobitnej žiadosti. Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného osobného kódu sa vykonáva na okresnom riaditeľstve alebo na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

10. Čo sa stane ak držiteľ zadá nesprávny BOK kód?
Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát (5) po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje. Následne odblokovanie vykoná na žiadosť držiteľa eID Okresné riaditeľstvo Policajného zboru.

11. Čo sa stane ak používateľ zabudne jeho BOK kód?
V prípade, ak držiteľ eID zabudne svoj BOK kód, je možné požiadať o zadanie nového BOK kódu na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Pracovník Okresného riaditeľstva skontroluje totožnosť držiteľa eID a sprístupní občanovi možnosť zadania nového BOK kódu

12. Čo zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe eID?
Na čipe eID budú uložené aj citlivé údaje občana. Z toho dôvodu je bezpečnosť týchto údajov podstatnou súčasťou riešenia. Údaje na čipe eID budú chránené bezpečnostnými mechanizmami a BOK kódom. Taktiež získať údaje z čipu budú môcť len oprávnené subjekty, ktoré budú disponovať príslušným prístupovým certifikátom. Doklad je účinne chránený voči bezpečnostným hrozbám ako sú napríklad imitovanie, krádež alebo pozmeňovanie údajov či klonovanie.

13. Bude možné vyčítať z eID všetky údaje?
Nie, z eID bude možné čítať len tie údaje, ktoré občan (držiteľ dokladu) povolí a odsúhlasí na čítanie.
Prístup k zvoleným údajom občan potvrdzuje zadaním BOK kódu. Pri čítaní údajov z eID sa vytvorí medzi serverom a eID dôveryhodný šifrovaný komunikačný kanál, cez ktorý server prečíta občanom odsúhlasené údaje.

14. Má držiteľ eID možnosť pristupovať k dátam uloženým na čipe karty?
Áno, držiteľ eID môže pristupovať k údajom, uloženým na kontaktnom čipe eID. Držiteľ eID si môže údaje zapísané v elektronickom čipe overiť na Kiosku na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

15. Čo má držiteľ eID robiť, keď svoju eID kartu stratí alebo mu je odcudzená? Môže byť eID zneužitá?
V prípade straty alebo odcudzenia Vašej eID karty je nutné stratu alebo odcudzenie okamžite nahlásiť na najbližšom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo prostredníctvom k tomu určenej elektronickej služby.
Zneužitie eID karty nie je možné, keďže na jej použitie v elektronickom styku je potrebná znalosť bezpečnostného osobného kódu BOK, resp. ZEP PIN v prípade ZEP. Nahlásením straty je pre daný doklad eID automaticky zrušená možnosť elektronickej identifikácie pri internetovej komunikácii s verejnou správou.
V prípade, že je na eID karte uložený kvalifikovaný certifikát, o jeho zrušenie musí držiteľ požiadať certifikačnú autoritu, ktorá mu certifikát vydala. Inštrukcie, ako tak môže spraviť, získa od príslušného pracovníka pri podaní žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

16. Aký je účel eID?
Zavedenie eID súvisí s postupným procesom elektronizácie služieb verejnej správy. eID slúžia ako bezpečné médium pre uloženie identifikačných údajov občana, ako aj na elektronickú identifikáciu a autentifikáciu občana pri používaní elektronických služieb verejnej správy. eID bude taktiež slúžiť ako prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu, ktorý bude v elektronickej komunikácii občana s verejnou správou plniť ekvivalentnú úlohu ako ručne vytvorený podpis využívaný v neelektronickom styku s ňou.

17. Aké možnosti použitia poskytuje eID?
Elektronická identifikačná karta (eID) slúži na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, avšak eID poskytuje aj možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí.
Funkcia preukazovania totožnosti držiteľa je základná a nevyhnutná funkcia pri používaní elektronických služieb, či už vo verejnom, alebo v súkromnom sektore. Medzi elektronické služby vo verejnom sektore patria napríklad: nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, aukcie, verejné obstarávanie, služby katastra, služby daňového úradu, eHealth (elektronické zdravotníctvo), eVoting (elektronické voľby a referendá) a podobne.

18. Čo je Online eID Funkcia?
Online eID Funkciu elektronickej identifikačnej karty môže použiť jej držiteľ na dôveryhodné
preukázanie svojej totožnosti (autentifikáciu) pri prístupe k elektronickým službám. Tieto služby budú zo začiatku zahŕňať len eGovernment služby verejnej správy. Neskôr budú zahrnuté aj on-line služby ponúkané súkromnými spoločnosťami, ako sú on-line obchody alebo služby poisťovní, či bánk a podobne. Je predpoklad, že pre stále viac a viac poskytovateľov internetových služieb, ktorí ponúkajú individuálne služby, bude používanie Online eID Funkcie oveľa jednoduchšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie ako alternatívne metódy na identifikáciu a autentifikáciu.

19. Ako funguje Online eID Funkcia?
Princíp bude vysvetlený na príklade prihlásenia sa na stránky portálu Ministerstva vnútra SR.
Na stránke portálu si držiteľ eID vyberie spôsob prihlásenia „eID“. Stránka portálu ho presmeruje na prihlasovací systém eID (nazývaný aj eID autentifikačný systém – eID AS), ktorý sa cez bezpečný šifrovaný kanál pripojí na eID kartu. Následne bude držiteľ vyzvaný zadať BOK. Po zadaní BOK eID AS overí pomocou bezpečných šifrovacích algoritmov, že použitá eID karta je platná (tzn. nebola stratená, odcudzená, klonovaná a jej údaje neboli pozmenené) a prečíta z nej držiteľovu identitu. eID AS potom vystaví dočasné potvrdenie o vykonaní elektronickej identifikácie, ktorý prehliadač držiteľa zašle na portál Ministerstva vnútra SR. Toto potvrdenie je takisto zabezpečené šifrovacími
prostriedkami pred zneužitím. Portál z potvrdenia o elektronickej identifikácii zistí identitu držiteľa a umožní mu prístup k poskytovaným elektronickým službám.

20. Kto prevádzkuje eID AS?
eID AS prevádzkuje Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky.

21. Ako je možné Online eID Funkciu použiť?
Aby bolo možné túto funkciu použiť pri prístupe k elektronickým službám prostredníctvom Internetu, je potrebné ju najprv aktivovať zadaním osobného BOK kódu držiteľa.

22. Je držiteľ eID povinný Online eID Funkciu používať ?
Nie. Aktivácia tejto funkcie je voľbou pre držiteľa eID. Online eID Funkcia rozširuje možnosti použitia občianskeho preukazu o jeho použitie aj v elektronickom styku. Jej aktivácia je preto pre takýto typ použitia nutnou podmienkou. Aktivácia sa vykoná nastavením osobného BOK kódu, ktorého hodnotu si zvolí držiteľ eID pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo neskôr osobne na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru na základe osobitnej žiadosti.

23. Musí byť online eID funkcia aktivovaná okamžite po vydaní eID?
Nie, môže by aktivovaná neskôr na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru na základe požiadavky držiteľa eID.

24. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie online eID?
Držiteľ potrebuje eID, príslušné softvérové vybavenie a kontaktnú čítačku čipových kariet pripojenú k svojmu PC. Softvérové vybavenie k eID bude zverejnené na internetovom portáli Ministerstva vnútra SR.

25. Kto môže akceptovať Online eID Funkciu?
Poskytovatelia online služieb, ktorí majú autorizovaný prístup k tejto funkcii eID na báze prístupového certifikátu, ktorého vydávanie je pod kontrolu štátnej certifikačnej autority.

26. Môže byť Online eID Funkcia použitá len cez Internet?
Nie. eID funkcia nebola navrhnutá iba pre použitie na Internete. Môže byt použitá napr. aj na
Kioskoch MV, kde si môže držiteľ eID prečítať napr. údaje uložené na čipe eID. V budúcnosti sa
predpokladá, že bude k dispozícii viac takýchto zariadení aj v komerčnej sfére.

27. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môže občan s eID používať? Existujú odporúčania?
Štandard ISO 7816 Rozhranie do PC USB CCID Napájanie Z USB Protokol komunikácie s čipom T=0, T=1 Veľkosť karty ID-1 Rýchlosť komunikácie s čipom Čítačka musí podporovať rýchlosť 115,2 kbaud Frekvencia hodín čipu Čítačka musí podporovať frekvenciu 3,5 MHz Typy čipových kariet 5V, 3V a 1.8V (ISO 7816 Class A, B and C) Rozhranie PC / SC PC / SC pre OS Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS X (32/64 bit)
Väčšina dnes predávaných čítačiek uvedené parametre spĺňa.

Ideálne je, aby čítačka mala aj certifikáty konformity a bezpečnosti, napr.: Konformita a certifikáty Microsoft WHQL, EMV 2000 Level 1, ISO 7816, HBCI4, USB 2.0 (kompatibilita s USB 1.1), CCID, GSA FIPS 201 approved product list Bezpečnosť zariadenia CE, WEEE, FCC, UL, VCCI, MIC, RoHS Ministerstvo vnútra SR neudáva žiadne odporúčanie na používanie konkrétneho modelu čítačky kontaktných čipových kariet.

28. Kde môže občan získať softvérové vybavenie potrebné pre používanie eID?
Ovládače k čítačke kontaktných čipových kariet získa občan od jej výrobcu napr. pri jej kúpe na CD/DVD alebo na internetovej stránke podpory konkrétneho výrobcu.
Softvérové vybavenie pre eID si občan môže bezplatne stiahnuť na internetovom portáli Ministerstva vnútra SR.

29. Čo je softvérové vybavenie pre eID?
Softvérové vybavenie pre eID zabezpečuje riadenie procesu elektronickej identifikácie a poskytuje štandardné programovacie rozhrania umožňujúce iným aplikáciám integrovať sa na funkcie eID – napr. aplikácii pre vytváranie ZEP umožňuje komunikovať s príslušnými ZEP funkciami na eID.
Elektronická identifikácia občana v elektronickom styku s použitím Online eID Funkcie je zabezpečovaná aplikáciou s názvom eID klient, ktorá je súčasťou softvérového vybavenia pre eID.
Aplikácia počas priebehu elektronickej identifikácie zabezpečuje interakciu s používateľom a umožňuje eID AS serveru komunikovať s eID kartou na diaľku.
Prostredníctvom softvérového vybavenia pre eID je možné vykonať aj zmenu BOK kódu na eID karte.

30. Ako si nainštalujem softvérové vybavenie pre eID?
Z internetového portálu Ministerstva vnútra SR je potrebné stiahnuť inštalačný balíček eID klient a inštalačnú príručku pre požadovaný operačný systém a postupovať podľa inštrukcií v príručke.

31. Čo má občan robiť ak čip javí známky „zošúchania“ a čítačka na neho prestane reagovať?
Pri častom používaní môže nastať stav, keď na trecích plochách čipu vznikne vrstva znečistenia, ktorá môže pochádzať napr. aj z procesu trenia čipu s kontaktnými plochami čítačky. Čip je nutné v takom prípade pretrieť.

32. Existuje podobné riešenie aj v okolitých krajinách?
Slovenská republika sa pripája ku krajinám, ktoré už elektronický občiansky preukaz svojím občanom vydávajú, ako sú napríklad Nemecko, Estónsko, Belgicko, Taliansko, Česká republika a mnohé ďalšie.
Slovenská eID karta je inšpirovaná aj týmito úspešnými konceptami, ktoré však dopĺňa o využitie najnovších technológií a bezpečnostných štandardov.