Preskúšanie a preskúmanie spôsobilosti | Vodičský preukaz

Orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, ak možno dôvodne predpokladať, že u neho nastala zmena tejto spôsobilosti, najmä ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať činnosť vedenia vozidla viac ako dva roky.

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti skúškou z predpisov o cestnej premávke a tiež o preskúmaní jeho zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, najmä na základe oznámenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý zistil skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní jeho zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti a určí lehotu na jej preskúmanie.

Orgán Policajného zboru môže rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti aj vtedy, ak držiteľ vodičského oprávnenia poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

Ten, kto na základe rozhodnutia príslušného orgánu nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla, sa musí pred vrátením vodičského preukazu, pred vrátením vodičského oprávnenia alebo obnovením jeho rozsahu podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla skúškou z predpisov o cestnej premávke. Ak zákaz vedenia motorového vozidla trval viac ako dva roky, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti v celom rozsahu.

Náklady spojené s preskúmaním alebo s preskúšaním spôsobilosti uhrádza ten, kto je povinný sa mu podrobiť.