Zbrojná licencia

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie.

Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:

 • vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
 • opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
 • nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
 • vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva,
 • uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
 • výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 • prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.

Vydanie zbrojnej licencie

Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa miesta podnikania fyzickej osoby podnikateľa alebo sídla právnickej osoby fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

 • je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie,
 • písomne požiada o jej vydanie,
 • odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie,
 • preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa zákona,
 • preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie.

Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie zbrojnej licencie,

 • majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti (pozri časť zbrojné preukazy).

Podanie žiadosti o vydanie zbrojnej licencie

Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať

 • osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu), obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
 • dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
 • miesto uloženia zbraní,
 • skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
 • osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.

Žiadateľ k žiadosti pripojí úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.

Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených v žiadosti o vydanie zbrojnej licencie.