Nákupné povolenie | Zbrojný preukaz

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených v zákone o strelných zbraniach a strelive a to na základe nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa mieta pobytu žiadateľa.

Podanie žiadosti

Nákupné povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu, zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie alebo žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje

  • osobné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu); ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
  • číslo dokladu totožnosti žiadateľa alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie, u cudzinca číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad,
  • druh zbrane,
  • skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, číslo zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a názov policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal, ak je žiadateľom držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie,
  • ak ide o nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B, odôvodnenie žiadosti podľa nasledovného odseku; to neplatí, ak ide o žiadateľa o trvalý vývoz.

Vydanie nákupného povolenia

Dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je
nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti,
uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti alebo príprava na budúce povolanie,
ochrana života, zdravia alebo majetku alebo
výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Žiadateľ o nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží udelenú výnimku.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vydá nákupné povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace; ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.

Zaevidovanie zbrane

Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupné povolenie, do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane. Zároveň je povinný v lehote podľa predchádzajúcej vety predložiť zbraň na zaevidovanie alebo odovzdať ju do úschovy policajnému útvaru; v prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.