Vydanie zbrojného preukazu

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

  1. písomne požiadala o jeho vydanie,
  2. je plne spôsobilá na právne úkony,
  3. dosiahla predpísaný vek,
  4. je bezúhonná a spoľahlivá,
  5. lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
  6. preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
  7. má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
  8. v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.