Vek na udelenie vodičského oprávnenia | Vodičský preukaz

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

• 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

• 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia podskupiny A1 a B1,

• 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T,

• 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A na vedenie motorového vozidla s výkonommotora nepresahujúcim 25 kWalebo s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg alebo motocykla s postranným vozíkom s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,16 kW/kg, skupiny B, B+E, C, C+E a podskupiny C1 a C1+E,

• 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A bez obmedzení podľa predchádzajúceho bodu, skupiny D, D+E a podskupiny D1 a D1+E,

Vodičské oprávnenie skupiny A bez obmedzení možno udeliť aj osobe, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A s obmedzeniami podľa štvrtého bodu, a ktorá predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení takéhoto motorového vozidla. Takáto osoba sa nemusí podrobiť príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole.

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny B a skupiny B+E, ak dovŕšila vek 17 rokov.