Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia | Vodičský preukaz

Na to, aby mohlo byť žiadateľovi udelené vodičské oprávnenie, musí splniť všetky podmienky stanovené zákonom.

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia:
• dosiahol vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia (pozri nižšie),

• má na území SR pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,

• čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,

• je zdravotne spôsobilý,

• je psychicky spôsobilý,

• podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak nie je ustanovené inak,

• získal odbornú spôsobilosť,

• nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,

• nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,

• nemá zadržaný vodičský preukaz,

• nemá odobraté vodičské oprávnenie,

• nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,

• nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,

• nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny alebo podskupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny alebo podskupiny.

Zvyčajným bydliskom je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku:
• z dôvodu jej osobných a pracovných väzieb,
• z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,
• z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a do tohto miesta sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania, pričom navštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska.