Zdravotná spôsobilosť | Vodičský preukaz

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. Posudzuje sa lekárskou prehliadkou, pričom náklady s tým spojené uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje.

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená:
• použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
• možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
• pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
• inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa:
• žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a
• iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Pravidelné lekárske prehliadky
Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí:
• vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E,
• vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky.

Vodiči, ktorí sa musia podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam, musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať. Doklad nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nesmie byť starší ako dva roky.