Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia | Vodičský preukaz

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny a podskupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, alebo len motorové vozidlo osobitne technicky upravené, orgán Policajného zboru obmedzí držiteľovi vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej, psychickej alebo odbornej spôsobilosti.

Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto:
• nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
• nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti,
• nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti,
• v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.

Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len po preskúmaní zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, po preskúšaní odbornej spôsobilosti a po splnení ostatných podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia.

Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky.