Predchádzajúci súhlas

Podmienka na vydanie zbrojného preukazu v inom členskom štáte Európskej únie

Podľa čl. 7 Smernice rady z 18. júna 1991 o kontrole nadobúdania a držby zbraní nikto nesmie nadobudnúť strelnú zbraň pokiaľ ho tento členský štát Európskej únie na to neoprávni. Žiadne takéto oprávnenie sa nesmie vydať občanovi s trvalým pobytom v inom členskom štáte bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu.

Podanie žiadosti

Žiadosť o predchádzajúci súhlas na vydanie zbrojného dokladu (alebo predchádzajúci súhlas na nadobudnutie strelnej zbrane) v inom členskom štáte musí obsahovať:
osobné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu na území Slovenskej republiky),
kontaktnú adresa žiadateľa.

Žiadosť sa podáva na odbore dokladov a evidencií, Prezídia Policajného zboru

Vydanie predchádzajúceho súhlasu

Predchádzajúci súhlas na vydanie zbrojného dokladu (alebo predchádzajúci súhlas na nadobudnutie strelnej zbrane) sa zasiela na kontatktnú adresu žiadateľa.