Psychická spôsobilosť | Vodičský preukaz

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:
• žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E a
• iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Pravidelné psychologické vyšetrenia
Pravidelným psychologickým vyšetreniam sa musia každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky podrobovať vodiči, ktorí:
• vedú motorové vozidlo skupiny C, C + E, D a D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E,
• vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Títo vodiči musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti a na výzvu policajta sú povinní sa ním preukázať. Doklad nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nesmie byť starší ako dva roky.