Poplatky za vydanie občianskeho preukazu | Občiansky preukaz

Cena za občiansky preukaz | Výška správnych poplatkov

zmeny alebo zápis nových údajov

Podanie žiadosti o vydanie OP (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 eura.

zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky

Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 eura,

Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur.

vydanie do 2 dní

Podanie žiadosti o OP urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 eur + základný poplatok.

poštovné

Doručenie OP na adresu na Slovensku službou na tento účel zriadenou 3 eurá + základný poplatok.

Oslobodenie od poplatkov

Od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.

Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.