Poplatky za vydanie občianskeho preukazu | Občiansky preukaz


Správne poplatky

Správne poplatky za  vydanie občianskeho preukazu:

 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 €,
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 € + základný poplatok,
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou na tento účel zriadenou 3 € + základný poplatok.


Oslobodenie

Oslobodenie od správnych poplatkov:

 • od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch ,
 • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodov podľa § 7 ods. 2

 • napr. po skončení doby platnosti alebo pred skončením doby platnosti najskôr 180 dní;
 • zmena názvu obce, ulice alebo jej číslovania;
 • zmena rodného čísla;
 • po zistení chyby zapríčinenej výrobcom;

t.j. zmeny alebo udalosti, ktoré nie sú ovplyvnené občanom

a súčasne požiadal o uvedenie nových nepovinných údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov

 • napr. zápis titulu,
 • údaje o krvnej skupine,
 • údaje o závažných chorobách,

t.j. jedná sa o údaje, ktoré sa zapisujú na žiadosť občana a nemajú vplyv na platnosť občianskeho preukazu

správny poplatok vo výške 4,50 € sa nevyberá.

Ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodov podľa § 7 ods. 2

 • napr. po skončení doby platnosti alebo pred skončením doby platnosti najskôr 180 dní;
 • zmena názvu obce,
 • ulice alebo jej číslovania;
 • zmena rodného čísla;
 • po zistení chyby zapríčinenej výrobcom;

t.j. zmeny alebo udalosti, ktoré nie sú ovplyvnené občanom a súčasne požiadal o zápis alebo zmenu povinných údajov uvádzaných v občianskom preukaze, ktoré majú vplyv na jeho platnosť

 • napr. zmena trvalého pobytu,
 • zmena mena, zmena priezviska

správny poplatok vo výške 4,50 € sa vyberá.