Vybavujem vodičský preukaz

Vodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidlo. Vodič je povinný mať pri sebe pri jazde platný vodičský preukaz.

Vodičský preukaz mi udelí orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta, kde skladám skúšky z odbornej spôsobilosti, pokiaľ som dosiahol vek 18 rokov a splnil zákonom stanovené podmienky, predovšetkým absolvoval prípravu v autoškole, preukázal na skúške schopnosť viesť motorové vozidlo a som na to zdravotne spôsobilý.

Vodičské preukazy sa členia podľa skupín a podskupín, v závislosti od toho na riadenie akých vozidiel mám oprávnenie.

Na vydanie prvého i nového vodičského preukazu musím predložiť:

• vyplnené úradné tlačivo so žiadosťou o vodičský preukaz

• doklad totožnosti.

Bude mi tiež nasnímaná podoba a vlastnoručný podpis, ako súčasť vodičského preukazu.

Prvé vodičské oprávnenie sa udeľuje na skúšobnú lehotu dvoch rokov, ktorá začína plynúť odo dňa vydania vodičského preukazu.

V prípade že je môj vodičský preukaz zničený, stratený, alebo ukradnutý, mám povinnosť toto oznámiť do siedmich dní okresnému dopravnému inšpektorátu.

Pokiaľ cestujem za hranice Slovenskej republiky, môžem vo väčšine európskych krajín používať slovenský vodičský preukaz. V niektorých krajinách Európy a mimo nášho kontinentu je potrebné sa preukázať medzinárodným vodičským preukazom, preto je vhodné si ho pred cestou do zahraničia vybaviť.