Doklady potrebné k zápisu titulu | Občiansky preukaz

Doklady potrebné k zápisu titulu

pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa zákona o vysokých školách a po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.

pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

v roku 2015 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej a v Českej republike, ktorá umožňuje absolventom vysokých škôl v Českej republike zápis titulu do občianskeho preukazu za tých istých podmienok ako absolventom vysokých škôl v Slovenskej republike, a teda bez predloženia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní.