ZÁKON o občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

Na stiahnutie: PDF – obciansky-preukaz-zakon-224-z-2006.pdf

224/2006 Z.z.
ZÁKON
o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I

§1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych preukazov.

§2
Občiansky preukaz

(1) Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky (ďalej len „štátne občianstvo“) a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona.
(2) Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

Údaje v občianskom preukaze
§3

(1) Občiansky preukaz obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu občana, ktorému bol vydaný občiansky preukaz (ďalej len „držiteľ“), dátum vydania a dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu, miesto vydania a strojovo čitateľné údaje, ktoré sú číselným vyjadrením vybraných údajov v strojovo čitateľnej zóne. Občiansky
preukaz obsahuje zobrazenie podoby tváre a zobrazenie podpisu držiteľa, ktoré musí zodpovedať priezvisku alebo menu a priezvisku držiteľa v ľubovoľnom poradí.
Občiansky preukaz neobsahuje podpis, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.

(2) Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočnosť.
(3) Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú
a) údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci po predložení potvrdenia od lekára,
b) údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,
c) skratka akademického titulu, vedecko-pedagogic- kého titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení titulu, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený
používať podľa osobitného predpisu, 1) po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.
(4) Ak nie je možné pre nedostatok miesta v časti osobitné záznamy občianskeho preukazu uviesť všetky požadované údaje podľa odseku 3, občan určí, ktoré z nich sa uvedú.