ZÁKON o občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

§4
(1) Údaje v občianskom preukaze v rozsahu ustanovenom v § 3 ods. 1, 2 a 3 písm.
c) nahrádzajú verejné listiny o skutočnostiach v rozsahu, ako sú uvedené v občianskom preukaze.
(2) Pri preukazovaní skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze občan nie je povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov

§5
Vydávanie občianskeho preukazu

(1) Občiansky preukaz vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt (ďalej len „príslušný úrad“).
(2) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva príslušnému úradu osobne.
Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, musí podať žiadosť jeho opatrovník.2) Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne (ďalej len „bezvládny občan“), aj iný občan po predložení svojho
občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana podľa § 3 ods. 1; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu
dlhodobého pripútania na lôžko.
(3) Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu na príslušnom úrade. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje.
(4) Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval
identifikáciu. Nasnímanie podoby nevidiaceho občana možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento občan je nevidiaci.
(5) Namiesto nasnímania podoby sa k žiadosti bezvládneho občana musí predložiť jedna ostrá neretušovaná fotografia s rozmermi 3, 5 cm 4, 5 cm na hladkom, lesklom polokartóne, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 13 mm, so svetlým pozadím; to neplatí, ak sa vykoná nasnímanie podoby podľa odseku 3.
(6) Občiansky preukaz sa vydáva s dobou platnosti 10 rokov. Občanom starším ako 60 rokov sa vydáva občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.
(7) Občiansky preukaz sa občanovi vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti; lehota neplynie, ak nie je nasnímaná podoba jeho tváre a podpisu alebo nie sú predložené potrebné doklady.
(8) Občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať po jeho vyhotovení; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti. Občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a
plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré je povinný odovzdať príslušnému úradu. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz a jeho prevzatie potvrdí jeho opatrovník svojím podpisom.
Bezvládnemu občanovi odovzdá občiansky preukaz osobne pracovník príslušného úradu; to neplatí, ak sa vykonalo nasnímanie podoby podľa odseku 3.
(9) Občan, ktorý podá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, nie je povinný mať do doby jeho prevzatia občiansky preukaz, najdlhšie však 90 dní od podania žiadosti.