ZÁKON o občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

Predkladanie dokladov na vydanie občianskeho preukazu
§8

(1) Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť
a) rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle,
3)
b) potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; 4) potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana
c) ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.
(2) Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo.
(3) Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska, rodného čísla alebo trvalého pobytu alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaja, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.
(4) Opatrovník občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný k žiadosti takého občana predložiť aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony; ak nebol opatrovník určený do funkcie opatrovníka priamo v rozhodnutí súdu o pozbavení
občana spôsobilosti na právne úkony, 5) je povinný predložiť aj uznesenie súdu, ktorým bol určený do funkcie opatrovníka.
(5) Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.
(6) Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť
právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
(7) Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, je povinný predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti.
(8) Občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po nadobudnutí štátneho občianstva, je povinný predložiť listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.
(9) Ak vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve občana, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný na vyzvanie príslušného úradu predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.6)
§9
(1) Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii. Pri cudzojazyčnom doklade sa predkladá jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka, 7) ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(2) Namiesto matričného dokladu vydaného orgánom cudzieho štátu je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť výpis z osobitnej matriky, 8) ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(3) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti alebo úplnosti predloženého dokladu alebo v ňom uvedených údajov, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť na vyzvanie príslušného úradu nový doklad potvrdzujúci správnosť údajov v doklade, o ktorom vznikli pochybnosti.
(4) Ak vzniknú rozpory medzi údajmi preukazovanými občanom a údajmi uvedenými v informačnom systéme evidencie občianskych preukazov, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť na vyzvanie príslušného úradu doklady potrebné na odstránenie týchto rozporov, ak príslušný úrad nemôže tieto rozpory odstrániť na mieste.
(5) Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za občana predložiť aj iný občan.
(6) Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, 9) ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(7) Príslušný úrad najneskôr pri odovzdávaní občianskeho preukazu vráti občanovi, jeho opatrovníkovi alebo zákonnému zástupcovi maloletého predložené doklady; predchádzajúci občiansky preukaz sa nevracia.