ZÁKON o občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

§6
Prvý občiansky preukaz

(1) Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá
a) pri dovŕšení pätnásteho roku veku,
b) po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
c) po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz.
(2) O vydanie prvého občianskeho preukazu podľa odseku 1 písm. a) je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca maloletého“), najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

§7
Nový občiansky preukaz

(1) Nový občiansky preukaz je každý občiansky preukaz, ktorý je vydaný po prvom občianskom preukaze.
(2) Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi
a) po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b) po zmene rodného čísla,
c) po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
d) po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti; o vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,
e) ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre podľa § 5 ods. 4,
f) ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
g) po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
h) po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo
i) po uložení trestu zákazu pobytu.
j) ak nastala niektorá zo skutočností podľa písmen a) až i) a občan požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.
(3) Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi aj
a) po nadobudnutí štátneho občianstva,
b) po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
c) ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b), c), e), g) a h).
(4) Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi, aj ak má ešte platný občiansky preukaz a
a) požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov alebo
b) vykonal trest zákazu pobytu, alebo ak bolo od výkonu jeho zvyšku upustené.
(5) Nový občiansky preukaz sa vydá na žiadosť občana; ak ide o občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, na žiadosť jeho opatrovníka.