ZÁKON o občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

§ 10
Neplatnosť občianskeho preukazu

(1) Občiansky preukaz je neplatný, ak
a) občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
c) bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj,
d) uplynula doba jeho platnosti,
e) obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
f) neobsahuje údaje o skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 2,
g) sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § 3 ods. 3,
h) podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa alebo
i) občan odovzdal príslušnému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze a bol mu zaň vydaný nový občiansky preukaz podľa § 7 ods. 2 písm. d).
(2) Príslušný úrad alebo príslušník Policajného zboru je oprávnený odňať občiansky preukaz, ak je neplatný, z dôvodov uvedených v odseku 1.

§ 11
Povinnosti na úseku občianskych preukazov

(1) Občan alebo jeho opatrovník je povinný
a) chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
b) požiadať príslušný úrad o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b), c), e) až h),
c) odovzdať príslušnému úradu občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) až h) pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu,
d) odovzdať príslušnému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze podľa § 7 ods. 2 písm. d),
e) ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
f) dostaviť sa na vyzvanie príslušného úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu s výnimkou bezvládneho občana; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,
g) uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,
h) odovzdať neodkladne občiansky preukaz príslušnému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i) odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,
j) požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti občianskeho preukazu podľa § 5 ods. 6,
k) požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
l) ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu.
(2) Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.