ZÁKON o občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

§ 14
Priestupky

(1) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto
a) úmyselne použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije cudzí občiansky preukaz,
b) úmyselne zničí alebo poškodí občiansky preukaz,
c) sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
d) vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
e) poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,
f) prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
g) sa nedostavil na výzvu príslušného úradu na vybavenie žiadosti týkajúcej sa občianskeho preukazu,
h) neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť,
i) ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu,
j) nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
k) odovzdá občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
l) neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu,
m) po lehote uvedenej v § 5 ods. 8 si ani po opakovanej výzve neprevezme občiansky preukaz,
n) poruší povinnosť chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím alebo
o) poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.
(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) až e) sa uloží pokuta od 5 000 Sk do 10 000 Sk. Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. f) až g) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk. Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. h) až n) možno uložiť pokutu do 1000 Sk. Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. o) možno uložiť pokutu do 500 Sk.
(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva príslušný úrad.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o
priestupkoch.10)

§ 15
Evidencia občianskych preukazov

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a príslušné úrady vedú evidenciu občianskych preukazov a evidenciu čistopisov občianskych preukazov.
(2) Evidencia občianskych preukazov obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b) rodné číslo,
c) dátum, miesto a okres alebo štát narodenia podľa aktuálneho stavu,
d) pohlavie,
e) adresu trvalého pobytu občana,
f) čísla a série občianskych preukazov vydaných občanovi,
g) dátum vydania občianskeho preukazu,
h) úrad, ktorý občiansky preukaz vydal,
i) dobu platnosti občianskeho preukazu,
j) zobrazenie podoby tváre občana,
k) podpis občana,
l) tieto doplňujúce údaje o občanoch, ktoré boli alebo sú zapísané v občianskom
preukaze:
1. obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu opatrovníka, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
2. zákaz pobytu,
3. údaje o závažných chorobách,
4. údaje o krvnej skupine a podskupine,
5. skratku akademického titulu, vedecko-pedago- gického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy,
m) čísla a série stratených a odcudzených občianskych preukazov,
n) čísla vydaných dokladov o občianskom preukaze,
o) potvrdenia o občianskom preukaze vydané občanovi,
p) dátum zničenia občianskeho preukazu,
q) stav doterajších občianskych preukazov vydaných občanovi,
r) údaje o priestupkoch spáchaných v súvislosti s vydávaním občianskych preukazov,
s) štatistické údaje v rozsahu agendy občianskych preukazov.
(3) Orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám, ak sa týkajú ich pôsobnosti; Policajnému zboru, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu, Národnému bezpečnostnému úradu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú nepretržite priamym vstupom.
(4) Pri spracúvaní osobných údajov vedených v evidencii a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného predpisu.11)