Medzinárodný vodičský preukaz | Vodičský preukaz

Medzinárodný vodičský preukaz
je knižka s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby; vnútorné strany sú biele.

V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú
osobné údaje o jeho držiteľovi v rozsahu meno, priezvisko, prípadne titul, dátum a miesto narodenia držiteľa VP, obec pobytu a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá.

Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje
• fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami; v odôvodnených prípadoch môže byť zo zdravotných alebo náboženských dôvodov fotografia tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu žiadateľa o vydanie medzinárodného vodičského preukazu,
• podpis držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.

Platnosť
Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na tri roky a podľa Ženevského dohovoru s platnosťou na jeden rok.

Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo ktorého vodičský preukaz je neplatný.

Medzinárodný vodičský preukaz sa vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike.

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje
jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenskej republiky.

Oddelenie dokladov vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa
a) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (Viedenský dohovor), alebo
b) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (Ženevský dohovor).