Zaručený elektronický podpis ZEP | Občiansky preukaz

Informácia pre držiteľov eID kariet, ktorí chcú využívať aj zaručený elektronický podpis ZEP

 

Čo je ZEP?

Zaručený elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá pri splnení podmienok upravených zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá ho vyhotovila.

Pomocou ZEP-u je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník). ZEP teda nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu pri úkonoch uskutočňovaných pri elektronickej komunikácii s verejnou správou i komerčným sektorom.

Vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu ZEP vám pracovisko oddelenia dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru ponúkne pri preberaní nového občianskeho preukazu vo forme elektronickej identifikačnej karty (eID karty).

ZEP dokumentu zabezpečuje:

● autenticitu – možno overiť pôvodnosť – identitu subjektu, ktorému patrí elektronický podpis; ● integritu – možnosť preukázať, že po podpísaní elektronického dokumentu nedošlo k žiadnej zmene, dokument nebol úmyselne zmenený alebo neúmyselne poškodený; ● nepopierateľnosť – autor nemôže odmietnuť zodpovednosť za jeho podpis pripojený k elektronickému dokumentu.

Ako súvisí eID so ZEP-om?

Elektronická identifikačná karta /eID karta/ je z pohľadu zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise certifikovaným produktom pre elektronický podpis slúžiacim na uloženie kryptografických kľúčov a kvalifikovaného certifikátu využívaných na tvorbu ZEP. Ako vytvoríte ZEP prostredníctvom eID? Ak ste sa rozhodli pre vydanie kvalifikovaného certifikátu, tak na vytvorenie ZEP prostredníctvom eID karty potrebujete v nej uložené kryptografické kľúče, elektronický dokument a aplikáciu na vytváranie ZEP. Podmienkou je mať nainštalovaný softvér pre prácu s eID kartou a čítačku čipových kariet kompatibilnú s eID kartou. Softvérové vybavenie pre eID kartu si môžete stiahnuť

Rovnako je dôležité, aby ste zadali svoj bezpečnostný osobný kód /BOK/ a ZEP PIN k eID. Vytvorenie samotného podpisu spočíva v spustení aplikácie na podpisovanie elektronických dokumentov, výbere certifikátu a zadaní BOK a ZEP PIN.
Pri elektronickej komunikácii cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) sa nainštalovaná aplikácia na podpisovanie automaticky spúšťa vždy, ak sa vyžaduje podpísanie elektronického dokumentu ZEP-om.

Kde môžete ZEP využiť?

ZEP je možné využiť pri elektronickej komunikácii cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) s obchodným či živnostenským registrom, katastrom nehnuteľností, s notármi, exekútormi, atď. Takisto pri priamej komunikácii s daňovou a colnou sekciou Finančného riaditeľstva SR, so súdmi či štatistickým úradom. ZEP bude možné využiť pri komunikácii prostredníctvom elektronických služieb.

Zásady bezpečného používania eID karty

● Svoju eID kartu si ukladajte na bezpečné miesta mimo dosahu iných osôb. ● Nikdy svoju eID kartu nedovoľte používať iným ľuďom. ● Zabezpečte, aby váš bezpečnostný osobný kód, ZEP PIN, ZEP PUK zostali pre ostatných utajené. Neprezrádzajte ich a pokiaľ ich potrebujete mať zapísané, zápis nikdy neuchovávajte spolu s eID kartou. ● Bezpečnostné kódy sú len vaše tajomstvo, takže ich v žiadnom prípade nikde neoznamujte, aj keď vás o to požiadajú. ● Pri strate, odcudzení alebo podozrení z možného zneužitia eID karty ihneď informujte políciu a zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej návšteve pracoviska dokladov a evidencií na okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo využitím na tento účel zverejnenej eGovernment služby.