Odborná spôsobilosť | Vodičský preukaz

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla. Odborná spôsobilosť sa zisťuje skúškou, ktorá sa skladá z:
• predpisov o cestnej premávke,
• náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E,
• vedenia motorových vozidiel.

Túto skúšku zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, v ktorej sa podrobil príprave na vedenie motorového vozidla.

Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie týchto podmienok na udelenie vodičského oprávnenia:
• dosiahol vek ustanovený zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,
• čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
• je zdravotne spôsobilý,
• je psychicky spôsobilý,
• podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole, ak tento zákon neustanovuje inak.

Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky.