Prevzatie vyhotoveného občianskeho preukazu | Občiansky preukaz

  • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti,
  • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti,
  • za občana môže občiansky preukaz prevziať aj osoba jemu blízka (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, plnoleté dieťa) po predložení svojho dokladu totožnosti,
  • za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca,
  • občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom; plnomocenstvo nie je potrebné v prípade, že občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý občiansky preukaz vydáva. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti.