Kedy je občiansky preukaz neplatný | Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je neplatný, ak

  • občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
  • bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj, alebo bola porušená jeho celistvosť,
  • uplynula doba jeho (časovej) platnosti,
  • obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
  • neobsahuje údaje občana ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu,
  • sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný,
  • podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa,
  • občan odovzdal príslušnému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze a bol mu zaň vydaný nový občiansky preukaz podľa § 7ods. 2 písm. d) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.

Príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru alebo príslušník Policajného zboru je oprávnený odňať občiansky preukaz, ak je neplatný z uvedených dôvodov.