Priestupky na úseku občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

Priestupku sa dopustí ten, kto

Za tieto priestupky sa uloží pokuta od 165 € do 331 €

 • úmyselne použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije cudzí občiansky preukaz,
 • úmyselne zničí alebo poškodí občiansky preukaz,
 • sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
 • vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
 • poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 165 €

 • prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • sa nedostavil na výzvu príslušného úradu na vybavenie žiadosti týkajúcej sa občianskeho preukazu,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 33 €

 • neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť (napr. § 11 písm. h) a § 12 ods. 1, a 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov),
 • ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu,
 • nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
 • odovzdá občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu,
 • po lehote 90 dní a ani po opakovanej výzve si neprevezme občiansky preukaz,
 • poruší povinnosť chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 16 €

 • poruší inú povinnosť uvedenú v zákone o občianskych preukazoch, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.