ZÁKON o občianskych preukazoch | Občiansky preukaz

§ 12
Odovzdanie občianskeho preukazu

(1) Každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz, je povinný ho neodkladne odovzdať ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva; môže ho tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, príslušníkovi Vojenskej polície, príslušníkovi obecnej polície alebo obci, ktorí sú povinní neodkladne zabezpečiť jeho odovzdanie príslušnému úradu. Ak občan, ktorému bol vydaný nový občiansky preukaz za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, nájde svoj predchádzajúci občiansky preukaz alebo ho inak získa, je povinný ho odovzdať príslušnému úradu.
(2) Ten, kto obstaráva pohreb občana, je povinný neodkladne odovzdať občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou. Občiansky preukaz možno odovzdať aj obci príslušnej podľa miesta posledného trvalého pobytu občana, ktorý zomrel; obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie príslušnému úradu.
(3) Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnica pre obvinených a odsúdených odovzdá občiansky preukaz občanovi po vykonaní väzby alebo trestu odňatia slobody.

§ 13
Potvrdenie o občianskom preukaze

(1) Potvrdenie o občianskom preukaze (ďalej len „potvrdenie“) vydá príslušný úrad
a) na žiadosť občana, ak je jeho doterajší občiansky preukaz neplatný a nemožno mu hneď vydať nový občiansky preukaz,
b) občanovi, ktorý stratil štátne občianstvo,
c) občanovi, ktorý ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Potvrdenie je povinný vydať aj
a) ten, kto prevzal občiansky preukaz, tomu, kto odovzdal občiansky preukaz podľa § 12,
b) útvar Policajného zboru, ktorému občan ohlásil stratu alebo odcudzenie
občianskeho preukazu podľa § 11 ods. 1 písm. e) alebo pri odňatí občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 2.
(3) Potvrdenie obsahuje
a) názov úradu alebo orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
b) číslo a sériu občianskeho preukazu, o ktorom sa potvrdenie vydáva,
c) skrátený názov úradu, ktorý občiansky preukaz vydal,
d) meno a priezvisko toho, kto občiansky preukaz odovzdal, ak sa vydáva pre inú osobu, ako je držiteľ,
e) adresu trvalého pobytu toho, kto občiansky preukaz odovzdal, ak sa vydáva pre inú osobu, ako je držiteľ,
f) meno, priezvisko a rodné priezvisko držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
g) dátum narodenia držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
h) rodné číslo držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
i) adresu trvalého pobytu držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
j) platnosť potvrdenia,
k) dôvod vydania potvrdenia,
l) dôvod, ak nie je možné niektorý požadovaný údaj v potvrdení zapísať,
m) dátum vydania potvrdenia,
n) podpis pracovníka a odtlačok úradnej pečiatky úradu alebo orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
o) podpis toho, komu sa potvrdenie vydáva.
(4) Správnosť údajov uvedených v potvrdení potvrdí občan svojím podpisom.
(5) Doba platnosti potvrdenia vydaného podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 2 písm. b) sa určuje na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na tri mesiace, počas tejto doby občan nie je povinný mať občiansky preukaz. Ak bolo občanovi vydané potvrdenie z dôvodu skončenia platnosti jeho občianskeho preukazu počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, je potvrdenie platné až do ukončenia výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody; počas tejto doby nie je občan povinný mať občiansky preukaz.
(6) Na neplatnosť potvrdenia sa vzťahujú ustanovenia o neplatnosti občianskeho preukazu.